Please enable JS

BAŞVURU SÜRECİ

BAŞVURU SÜRECİ

KÖY-KOOP MYB

 

 • Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

KÖY KOOP MYB tarafından düzenlenecek olan sınavlarda; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınav organizasyonu, belgelendirme ve belgelendirme sonrası sürece ilişkin tüm detaylar KÖY KOOP MYB’ nin internet adresinden (https://www.koykoopmyb.org/) duyurulur. Başvurular, genel başvuru (ön talep) ya da açılan sınava başvuru şeklinde alınır.

KÖY KOOP MYB’ nin yetkilendirildiği ilgili Ulusal Yeterliliklerde sınav başvurusu için herhangi bir eğitim/tecrübe ya da ön şart bulunmamaktadır.

KÖY KOOP MYB hizmetlerine ilişkin esas ve usuller Ücret Talimatında dokümante edilmiş olup, sınav ücretleri Ücret Çizelgesinde listelenmiştir. Sınav ücretlerine ilişkin çizelgeye (https://www.koykoopmyb.org/) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 • 4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması
 • 4.1.1.1. Genel Başvuru (Ön Talep)

KÖY KOOP MYB’ nin yetkilendirildiği Ulusal Yeterliliklerde, belge almak isteyen kişiler genel başvuru taleplerini KÖY KOOP MYB internet sayfasındaki ilgili alandaki başvuru bölümünden (https://www.koykoopmyb.org/) ya da KÖY KOOP MYB’ nin resmi mail adresi üzerinden (https://www.koykoopmyb.org/)  yapabilir. Genel Başvuru Süreci, 4.1.1.2. maddesinde anlatıldığı üzere gerçekleştirilir.

KÖY KOOP MYB’ ye gelen genel başvurular, KÖY KOOP MYB tarafından değerlendirilir ve sınav organizasyonunun planlanmasına bağlı olarak başvuru sahiplerine e-posta/telefon/sms yoluyla bilgilendirme yapılır.

KÖY KOOP MYB kendi personelini belgelendirmez. Bu doğrultuda KÖY KOOP MYB kendi personeli sınav ve belgelendirme başvurusunda bulunamaz. Bu kapsamdaki kuralını KÖY KOOP MYB, Risk Analizi Talimatı ile dokümante etmiştir.

 

 • 4.1.1.2. Açılan Sınava Başvuru

Açılan sınava bireysel başvurular KÖY KOOP MYB internet sayfasındaki (https://www.koykoopmyb.org/) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da KÖY KOOP MYB’ e elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, KÖY KOOP MYB internet adresinde (https://www.koykoopmyb.org/) yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır.

 • Online Başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından KÖY KOOP MYB Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce KÖY KOOP MYB’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

 • Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) KÖY KOOP MYB internet adresi (https://www.koykoopmyb.org/) üzerinden indirilerek doldurulur. Sınav Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce KÖY KOOP MYB’ ye elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Sınav Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanır.

Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından başvurunun onaylanmaması durumunda başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adayların görüldüğü Teorik ve Performans Sınav Aday Listeleri, Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından yazılımdan indirilerek, sınav organizasyonu hakkında adaylara e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

 • 4.1.2 Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

KÖY KOOP MYB, yazılım üzerinden dijital olarak kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların KÖY KOOP MYB Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

 • Online Başvurularda;

Açılan sınava kurumsal/toplu başvurular KÖY KOOP MYB internet sayfasında (https://www.koykoopmyb.org/) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da KÖY KOOP MYB’ ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir. KÖY KOOP MYB’ ye yapılacak kurumsal/toplu başvuru sürecinde müşteri temsilcisi, KÖY KOOP MYB tarafından kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar ve sistemin başvuru için ekran yönlendirmelerini takip eder.

KÖY KOOP MYB internet sitesi üzerinden kurumsal/toplu başvuru işlemi gerçekleştiren işletme ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Böylece kişisel verilerin korunmasına ilişkin paylaşılacak olan her türlü bilginin gizliliğini koruma altına alacak hükümler taraflara bildirilir. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce KÖY KOOP MYB’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

 • Sınav Merkezinde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Genel ya da açılan sınava yapılan başvuru süreci, KÖY KOOP MYB Sınav Merkezinde gerçekleştirilmesi talep edilen sınavların başvuru süreci 4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması başlığı altında anlatıldığı üzere gerçekleştirilir. 

 

 

 • Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluş/fabrikaya ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek (https://www.koykoopmyb.org/) KÖY KOOP MYB’ ye genel başvuruda bulunabilir. 

Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu ön başvuruyu incelemesinin ardından (talep edilen sınav kapsamı KÖY KOOP MYB yetkilendirildiği alanlarla ilgili olması durumu, başvuru sayısı vb. hususları) müşteri ile irtibata geçerek, başvuru işlemlerinin 4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması maddesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulunur.

Bilgilendirmenin ardından müşteriye müşterinin ve KÖY KOOP MYB yükümlülüklerinin tanımlandığı Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesini, sınav alanlarının yeterliliğinin denetlendiği Teorik ve Performans Sınav Alanı Uygunluk Kontrol Formları e-posta yoluyla gönderir. Belgelendirme Kılavuzunun KÖY KOOP MYB internet sitesinden (https://www.koykoopmyb.org/) indirilebileceğinin bilgisi verilir, kılavuzun müşteri tarafından incelenmesi istenir.

Ardından Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından

Aday Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

 • Sınav Başvuru Formu (1 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • Sınav ücretlerinin yatırıldığını gösterir dekont,
 • Aday kimlik fotokopisi,

Müşteri Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

 • Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • (Teorik ve Performans) Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları (1 nüsha ıslak imzalı),
 • Sınav merkezinin dışarıdan görünümüne ilişkin en az 1 en fazla 3 fotoğraf,
 • Teorik sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf,
 • Performans sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf

kargo/posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla müşteriden talep edilir.

Başvuru sahiplerine ait genel bilgilerin yer aldığı (adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.) Aday Bildirim Formu e-posta yoluyla müşteriden ayrıca talep edilir.

Aday Başvuru Dosyasında ya da Müşteri Başvuru Dosyasında herhangi bir eksik ya da hata varsa Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından müşteri ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksikleri tamamlanan Sınav Başvuru Formlarının ilgili alanları Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanır.

Sınavların gerçekleştirileceği tarih(ler), Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır. Başvuru hakkında tüm başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi, şartları okuyup anlaması konusunda sorumluluğun, Gezici Sınav Birimine ve yetkililerine ait olduğu KÖY KOOP MYB internet sayfasından ilan edilmiştir.

Başvurusu yapılan kişi sayısının 5’ ten (beş) az olması durumunda, Gezici Sınav Biriminde sınav gerçekleştirilmez. Söz konusu kişiler KÖY KOOP MYB planladığı başka bir sınav organizasyonuna dahil edilirler. 

 

 • 4.1.3. Başvuruda Engelli veya İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar

Engelli ya da itina gösterilmesi gereken ya da özel durumu olan adaylar, Sınav Başvuru Formunda engellilik durumunu ya da özel durumunu açıklayarak belirtmelidir.

Adayın engel durumu, başvuruda bulunulan yeterliliğin kapsamına uygun bulunmaması halinde başvuru reddedilir ya da KÖY KOOP MYB tarafından adaydan rapor göndermesi talep edilebilir. Adayın engel durumunun sınava girebilecek düzeyde olması durumunda KÖY KOOP MYB tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri zedelenmeden sınavlar gerçekleştirilir.

Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir Sınav Gözetmeni görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, performans sınavı beceri ve yetkinlik yoklama formları ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Adayın özel durumunu ya da engel durumunu belirtmemesi durumunda, sınav günü sınav organizasyonunda gerekli tedbirlerin alınamamasına bağlı olarak KÖY KOOP MYB adayın sınavını gerçekleştirmez.